Support Rinkeby Masjid, Stockholm

Posted on December 14, 2018
Category: Masjid
0%
$0 raised
0 donors
Support Rinkeby Masjid in Stockholm, Sweden
Somali Crowdfunding Association Created 15 Projects
  • Description
  • Updates
  • FAQ
  • Comments
  • Backers

Pay securely on Gargaar.com. We use the latest encryption technology to keep you safe. The payment is processed by Stripe Payment Gateway and your payment details are not stored on this site.


[2:261] The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed [of grain] which grows seven spikes; in each spike is a hundred grains. And Allah multiplies [His reward] for whom He wills. And Allah is all-Encompassing and Knowing.

The mosque is Allah’s most popular place. The Prophet peace was upon him said: Allah’s most popular places are the mosques. The mosque is the house of Allah.
The Prophet’s peace upon him also said: “He who builds a masjid in the way of Allaah, Allaah will build a house for him in the paradise.”
We have taken an important step closer to the dream of the Rinkeby Mosque. We have so far paid all the costs for the project and are hopeful to complete the project because we have been promised funds from individual foreign donors to finance parts of the Moscow project.

We estimate that the mosque building costs at least 70 million kronor (about 10 million dollars).

The assembly for the mosque project is underway.

For example, the one who wants to support the mosque can “Buy” half a square meter, as much space as for a salary for the price of 12000 kr.
We hope you want to be with the building of the Rinkeby Mosque!
We ask you to be part of this, join and donate what you can. A good deed that will continue, and it continues.

Swedish:

[2:261] De som ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.
Moskén är den mest omtyckte platsen av Allah. Profeten frid vara med honom sade: De mest omtyckta platserna hos Allah är Moskéerna. Moskén är Allahs hus.
Profeten frid vara med honom sade också: ”Åt den som bygger en Moské, kommer
Allah att bygga ett hus i Paradiset”.
Vi har tagit ett betydelsefullt steg närmare drömmen om Rinkebymoskén. Vi har hittills betalat all omkostnad för projektet och är förhoppningsfulla att fullfölja projektet eftersom vi har blivit utlovade penningar av enskilda utländska donatorer för att bekosta delar av Mosképrojektet.

Vi beräknar att moskébygget kommer att kosta minst 70 miljoner kr (ca 10 miljoner dollar).

Insamlingen för mosképrojektet pågår för fullt.

Den som vill stödja moskén kan t.ex. ”köpa upp” en halv kvadratmeter, ett lika stort utrymme som för en bönematta till priset av 12000 kr.
Vi hoppas att Du vill vara med bygget av Rinkebymoskén!
Vi ber er att vara en del av detta, var med och skänk det ni kan. En god gärning som kommer att fortsätta, och som lever vidare.

Follow us on social media:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat